นายธนภัทร คุ้มหมื่นไวย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางสาวสุณี เชิดสันเทียะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสิรินาฏ ไชยตา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริวรรณ โรโห

สถาปนิก

นางสาววิภาดา สวัสดิ์หมื่นไวย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวินัย มณีกลาง

ช่างเทคนิค

นางสาวปานทิพย์ กล้ากระโทก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวมยุรา ใจชอบ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวเบญญาภา ศรีสนชัย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายสุทธิศักดิ์ กาญจนะเกตุ

ช่างเทคนิค