image

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้เขียน

doca

วันลงกิจกรรม

17/09/2021

View

36