image

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้เขียน

doca

วันลงกิจกรรม

17/09/2021

View

38