ที่ตั้ง

อาคารสำนักงานอธิการบดี
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร

044-233000

กองกลาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา