วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นการบริการ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. จัดระบบ และวิธีการปฏิบัติงาน การควบคุม ประเมินผล ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  2. จัดทำแผนงาน โครงการ และพัฒนางานของกองกลาง
  3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
  4. ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  5. ส่งเสริมภารกิจของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  6. ควบคุมดูแลการใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
กองกลาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา