หมายเหตุ

หน่วยงานมีการบริหารงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี : ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง
หน่วยงานมีการบริหารงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี และอยู่ภายใต้กำกับ ดูแลของรองอธิการบดี
  1. สำนักงานบริหารสินทรัพย์ กำกับโดย รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
  2. สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย กำกับโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ
  3. งานเลขานุการ กำกับโดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กองกลาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา