กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ตั้ง

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • งานบริหารงานทั่วไป (ห้อง201)
  • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (ห้อง202)
  • งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ (อาคาร 9)

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการสถาปนาขึ้นตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กองกลาง หน่วยงานระดับกอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริการ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีพันธกิจที่มุ่งมั่นงานให้บริการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ โดยกองกลางได้เร่งรัดปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการบริการ การประสานงาน และการทำงานของบุคลากร และการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งงานออกเป็น 4 งาน 2 สำนักงาน 1 ศูนย์
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  • งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  • งานเลขานุการ
  • สำนักงานบริหารสินทรัพย์
  • สำนักงานกิจการสภา
  • ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง
กองกลาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา