กองกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้อำนวยการ

นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการสถาปนาขึ้นตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กองกลาง หน่วยงานระดับกอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริการ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีพันธกิจที่มุ่งมั่นงานให้บริการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ โดยกองกลางได้เร่งรัดปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการบริการ การประสานงาน และการทำงานของบุคลากร และการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งงานออกเป็น 4 งาน 2 สำนักงาน 1 ศูนย์


สายตรงผู้อำนวยการ

ประกาศ

  • ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของสมาชิก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน พ.ศ 2559

  • เปิดให้บริการสนามกีฬากลาง

ระเบียบ

ไม่มีระเบียบ ในระบบ

ข้อบังคับ

ไม่มีข้อบังคับ ในระบบ