หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายคำภี จิตชัยภูมิ (อาจารย์)


หัวหน้าแผนกงานธุรการ

นางสาวสิรินาฏ ไชยตา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

หัวหน้าแผนกงานอาคารสถานที่

นางวรรณี โรจนวงศ์ (พนักงานพิมพ์ ระดับ 2)

หัวหน้าแผนกงานยานพาหนะ

นายวิชัย กนกพิทยาทร (อาจารย์)

หัวหน้าแผนกงานบริการสวัสดิการและสาธารณูปโภค

นางศันสุนีย์ ตอนกลาง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

หัวหน้าแผนกงานรักษาความปลอดภัย

นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน (นักวิชาการการศึกษา)

หัวหน้าแผนกงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าแผนกงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าแผนกงานธุรการ

นางสาวสิรินาฏ ไชยตา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)


บุคลากรแผนกงานธุรการ

นางสาวสุณี เชิดสันเทียะ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

นางสาวชุติมา ปลั่งกลาง (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

นางสาวมยุรา ใจชอบ (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

นางสาวศิริวรรณ โรโห (สถาปนิก)

หัวหน้าแผนกงานอาคารสถานที่

นางวรรณี โรจนวงศ์ (พนักงานพิมพ์ ระดับ 2)


บุคลากรแผนกงานอาคารสถานที่

นายฉาย จันทร์กรูด (ช่างสี ระดับ ช 4)

นายเดชา เชื่อมจอหอ (พนักงานสถานที่)

นายมิตร เชิงตะคอง (พนักงานสถานที่)

นายไสว หุ้มกระโทก (ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช 2)

นายบุญส่ง ตัดพุดซา (ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช 2)

นายจรัญ มะเริงสิทธิ์ (ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช 2)

นายเถลิงศักดิ์ จิตรตรี (พนักงานสถานที่)

นายประสิทธิ์ ตัดพุดซา (ช่างไม้ ระดับ ช 4)

นายประเสริฐ ตัดพุดซา (ช่างไม้ ระดับ ช 4)

นายผ่อง พวงเกาะ (ช่างไม้ ระดับ ช 4)

นายประทีป ชอบโนนไทย (พนักงานสถานที่)

นายสวาท ขุนโพธิ์ (ช่างเทคนิค)

นายสิทธิ์ศักดิ์ คุ้มจันอัด (พนักงานสถานที่)

นายวิรุตน์ เจียกโคกสูง (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

นายสมนึก จันขุน (พนักงานสถานที่)

นายสุวิชิต ชั้นกลาง (พนักงานสถานที่)

นายเศกสันต์ เพียรงูเหลือม (พนักงานสถานที่)

นายจิมมี่ คาเนโลโพลส (พนักงานสถานที่)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายวิชัย กนกพิทยาทร (อาจารย์)


บุคลากรแผนกงานยานพาหนะ

นายชรินทร์ มั่นกลาง (พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2)

นายสมหมาย จงจอหอ (พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2)

นายวิทยา อ้อยกลาง (พนักงานขับรถยนต์)

นายสรายุทธ์ ต่อสกุล (พนักงานขับรถยนต์)

นายอำนวย ค้างสำโรง (พนักงานขับรถยนต์)

นายวินัย มานะมานัศ (พนักงานขับรถยนต์)

นายธีรวัฒน์ ราชกิจกำธร (พนักงานขับรถยนต์)

นายองอาจ ตอนกลาง (พนักงานขับรถยนต์)

นายยงยุทธ เวชยันต์ (พนักงานขับรถยนต์)

นายสันติ อริยะเดช (พนักงานขับรถยนต์)

นายสุวิช สูบกำปัง (พนักงานขับรถยนต์)

ายประพันธ์ เจริญศักดิ์ (พนักงานขับรถยนต์)

หัวหน้าแผนกงานบริการสวัสดิการและสาธารณูปโภค

นางศันสุนีย์ ตอนกลาง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)


บุคลากรแผนกงานบริการสวัสดิการและสาธารณูปโภค

นายวินัย มณีกลาง (ช่างเทคนิค)

นายประกาศ ฝ่ายกระโทก (ช่างเทคนิค)

นายชรินทร์ แสนฤาชา (ช่างเทคนิค)

นายจตุพร เตยโพธิ์ (ช่างเทคนิค)

นายวิมาน บาตรโพธิ์ (ช่างเทคนิค)

นายนิยม อ่อนโคกสูง (พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3)

นายจรูญ ทับจะบก (ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช 2)

นายวิจิตร จันทกูต (ช่างปูน ระดับ ช 3)

นายพิเชษฐ์ ยอดผักแว่น (ช่างเทคนิค)

นายทรงศักดิ์ ประสงค์ (พนักงานสถานที่)

นายสนอง รักกุศล (พนักงานสถานที่)

นายภานุวัฒน์ นิลหมื่นไวย (พนักงานสถานที่)

นายไพศาล เจ้าสันเทียะ (ช่างปูน ระดับ ช 3)

หัวหน้าแผนกงานรักษาความปลอดภัย

นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน (นักวิชาการการศึกษา)


บุคลากรแผนกงานรักษาความปลอดภัย

นายประสิทธิ์ พยัคฆ์ (พนักงานรักษาความปลอดภัย : ปฏิบัติหน้าที่อยู่หนองระเวียง)

หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม


บุคลากรแผนกงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

นายสุรินทร์ ทับจะบก (ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช 2)

นายวินัย จอมเกาะ (พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2)

นายสมบัติ บาตรโพธิ์ (พนักงานสถานที่)

นายประเสริฐ ทิพย์เกาะ (พนักงานสถานที่)

นายสุทธิพงศ์ กลิ่นกมล (พนักงานสถานที่)

นายวิฑูรย์ พ้องเสียง (พนักงานสถานที่)

นายมานะ มณีกลาง (พนักงานสถานที่)

นายชุมพล พลล้ำ (พนักงานสถานที่)

นายสมชาย จันทกูต (พนักงานสถานที่)

นายชนสิษฐ์ ขุมเกาะ (พนักงานสถานที่)

นายวายุพัฒน์ จงผันกลาง (พนักงานสถานที่)

หัวหน้าแผนกงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายเชิดศักดิ์ บุญชูศรี (ช่างเทคนิค)


บุคลากรแผนกงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายวรนิตย์ ฐาตุจิรางค์กุล (พนักงานสถานที่)

นายสุภพ พรโคกสุง (พนักงานสถานที่)

นางบุญเหลือ ภุมรินทร์ (พนักงานสถานที่)