งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

น.ส.อินทร์ชญาณ์ เจริญสุขเบญจา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
รับผิดชอบ ดูแล วางแผน และควบคุมการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ของ มทร.อีสาน ทั้งระบบ ในภาพรวม โทรศัพท์ 095-9901891 โทรภายใน 2297

แผนกงานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์

น.ส.วราภรณ์ นามบุตร
หัวหน้าแผนกงานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์
รับผิดชอบด้านเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การประกันคุณภาพ 7ส และเผยแพร่ข่าวสารออกสื่อมวลชนภายนอก โทรศัพท์ 087-2172721 โทรภายใน 2291
น.ส.จิตสุภา ประหา
บุคลากรแผนกงานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์
รับผิดชอบด้านการเขียนข่าว จดหมายข่าว ข่าวสารลงเว็บไซต์ มทร.อีสาน เฟชบุค ประกาศเสียงตามสาย โทรศัพท์ 090-2415969 โทรภายใน 2293
น.ส.วรารัตน์ สุวรรณคีรี
บุคลากรแผนกงานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์
รับผิดชอบด้านการรับส่งเอกสารภายในหน่วยงาน edocument ประกาศเสียงตามสาย โทรศัพท์ 088-2504605 โทรภายใน 2292

แผนกงานผลิตสื่อโสตทัศน์

นายพลกฤต จารัตน์
หัวหน้าแผนกงานผลิตสื่อโสตทัศน์
รับผิดชอบดูแล วางแผน และดำเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ภ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ป้ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 091-8299907
นายไพทูรย์ เคนท้าว
บุคลากรแผนกงานผลิตสื่อโสตทัศน์
รับผิดชอบดูแล วางแผน และดำเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ภ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โทรศัพท์ 080-1667816

แผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

นายพลกฤต จารัตน์
หัวหน้าแผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
รับผิดชอบดูแล วางแผน และดำเนินการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โทรศัพท์ 091-8299907
นายธนภัทร คุ้มหมื่นไวย
บุคลากรแผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
รับผิดชอบดูแล วางแผน และดำเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โทรศัพท์ 084-8880644 โทรภายใน 2296
นายอมร มาดาเวียง
บุคลากรแผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
รับผิดออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จดหมายข่าว มทร.อีสาน รายเดือน,มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น รายเดือน,มทร.อีสาน วข.สกลนคร รายเดือน,คะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทรงอีสาน วข.สกลนคร รายสามเดือน ดูแลเว็บไซต์กองกลางและประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 087-2614806 โทรภายใน 2296
น.ส.ปวีร์ แสนฤาชา
บุคลากรแผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
รับผิดชอบงานด้านบริการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โทรศัพท์ 082-1458997 โทรภายใน 2296
นายสมคิด จวบกระโทก
บุคลากรแผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
รับผิดชอบงานด้านบริการเอกสารการพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ก๊อปปี้ปริ้นโทรศัพท์ 089-5849028 โทรภายใน 2260