ความหมายของ 7 ส.

7 ส. คือ กิจกรรมพื้นฐานที่มุ่งเน้นปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะอาดสะดวก ปลอดภัย สวยงาม ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

1. ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและสะอาดตา

2. สร้างวัฒนธรรมการดำเนินงานขององค์กร สร้างนิสัยที่ดีงานให้แก่บุคลากร ใส่ใจเรื่องการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. ใส่ใจเรื่องการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น อาจอธิบาย ความหมาย 7 ส. ได้ดังนี้

1. สะสาง

คือ การแยกให้ชัดขจัดให้ออก การแยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการ และขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้ง

2. สะดวก

คือ หยิบง่าย หายก็รู้ ดูก็งาม การจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย

3. สะอาด

คือ น่าใช้ ใหม่เสมอ การทำความสะอาดอุปกรณ์  และสถานที่ทำงาน

4. สุขลักษณะ

คือ สุขกาย สุขใจ รักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ทำงานและปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ

5. สร้างนิสัย

คือ ให้รักที่จะทำ 7 ส. การรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จนเป็นนิสัย และมีวินัยในการทำงาน

6. สวยงาม

คือ  มีความลงตัว การจัดพื้นที่การทำงานให้สวยงาม เหมาะสม สร้างบรรยากาศที่น่าทำงาน

7. สิ่งแวดล้อม

คือ ยึดหลัก 1A3R การใช้แนวความคิดในการประหยัดทรัพยากรในการทำงาน เช่น ประหยัดไฟฟ้า น้ำ กระดาษ

      A = Avoid หลีกเลี่ยงการใช้

      R = Reduce ลดการใช้

      R = Reuse นำกลับมาใช้

      R = Recycle นำไปผลิตใหม่