นายภานุมาส เรืองทิพย์ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง) โทร 2210

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสุปัญญา คล้ายคลึง โทร 2200


แผนกงานธุรการ

นางสมศรี เพียรงูเหลือม

(หัวหน้าแผนกงานธุรการ) โทร 2211

นางสาวรารี วัฒนไชย

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร 2212


แผนกงานสารบรรณมหาวิทยาลัย

นางสาวสุญานีย์ แก้วสูงเนิน

(หัวหน้าแผนกงานสารบรรณมหาวิทยาลัย) โทร 2214

นางชุณวัณ เตยโพธิ์

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร 2215

นางจุรีพร สุรินทร์

(พนักงานสถานที่) โทร 2215

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

นางอิญชญา คำภาหล้า (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่)


แผนกงานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์


แผนกงานผลิตสื่อโสตทัศน์


แผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายคำภี จิตชัยภูมิ