งานบริหารงานทั่วไป

แผนกงาน

แผนกงานธุรการ

เอกสารเข้า-ออกกองกลาง จัดซื้อจัดจ้าง งานเอกสารทั่วไป

แผนกงานธุรการ

โทรศัพท์ 2211,2200,2212,2209,044-233057

รายละเอียด

แผนกงานสารบรรณ

รับ-ส่งหนังสือราชการ

แผนกงานสารบรรณ

โทรศัพท์ 2214-5 แฟกซ์ 044-233052

รายละเอียด

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

แผนกงาน

แผนกงานอาคารสถานที่

ดูแลอาคารสำนักงานส่วนกลาง และอาคารคณะต่างๆ

แผนกงานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ 2234

รายละเอียด

แผนกงานยานพาหนะ

ยานพาหนะมหาวิทยาลัย รถบัส รถตู้

แผนกงานยานพาหนะ

โทรศัพท์ 2234

รายละเอียด

แผนกงานไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

แผนกงานไฟฟ้า

โทรศัพท์ 2234

รายละเอียด

แผนกงานปะปา

ระบบปะปาภายในมหาวิทยาลัย

แผนกงานปะปา

โทรศัพท์ 2234

รายละเอียด

แผนกงานซ่อมบำรุง

งานซ่อมบำรุงภายในมหาวิทยาลัย

แผนกงานซ่อมบำรุง

โทรศัพท์ 2234

รายละเอียด

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

แผนกงาน

แผนกงานเผยแพร่ข่าวสารฯ

เผยแพร่ข่าวสารสู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

แผนกงานเผยแพร่ข่าวสารฯ

โทรศัพท์ 2291-5,044-233000

รายละเอียด

แผนกงานผลิตสื่อโสตทัศน์

บันทักภาพนิ่งและเคลื่อนไหว ผลิตสื่อวิดีทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์

แผนกงานผลิตสื่อโสตทัศน์

โทรศัพท์ 2291-5,044-233000

รายละเอียด

แผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จดหมายข่าว นามบัตร แผ่นพับ ฯลฯ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารการพิมพ์

แผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

โทรศัพท์ 2296,2260,044-233000

รายละเอียด