นายทนงศักดิ์ มากทอง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
นางสุปัญญา คล้ายคลึง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นายวีรชัย หนองงู
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายเสน่ห์ บุญรำไพ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่